ضرورت داشتن برنامه استراتژیک در سازمان

برنامه ریزی استراتژیک اولین گام در مدیریت علمی یک کسب و کار است. بدون وجود چشم انداز، اهداف، مقاصد و برنامه استراتژیک، سازمان ها به سرعت دچار روزمرگی، بی انگیزگی و در نهایت افول خواهند شد.