شناسنامه مشاغل که شامل شرح شغل و شرایط احراز شغل می‌شود، یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین اجزای مدیریت منابع انسانی است و تمامی اقدامات و فرآیندهای این حوزه مبتنی بر شناسنامه مشاغل می‌باشد. در این پروژه، مشاوران رادمان پس از شناخت وضعیت موجود سازمان شما، مستندات شناسنامه مشاغل را برای تمامی مشاغل سازمان تدوین خواهند کرد.

اجرای این پروژه، با بررسی ساختار سازمانی، مشاغل سازمان، نظام رده‌بندی شغلی و رتبه‌بندی فردی (در صورت وجود) و کسب شناخت لازم از سازمان شما شروع خواهد شد. سپس، ساختار شرح شغل و شرایط احراز شغل و روش‌های مورد استفاده در آن، پس از همفکری و اعمال دغدغه‌های مورد نظر شما نهایی خواهد شد. سپس اطلاعات موردنیاز به منظور تدوین شرح شغل و شرایط احراز شغل از منابع مختلف جمع‌آوری شده و مستندات موردنظر تدوین خواهد شد. شناسنامه‌های مشاغل به متصدیان و خبرگان مشاغل ارائه می‌شود و پس از اعمال بازنگری‌های موردنظر نهایی خواهد شد.

مراحل تدوین شناسنامه مشاغل
  • مصاحبه با صاحبین مشاغل و داده کاوی
  • جمع آوری اطلاعات شغلی مورد نیاز شامل بررسی فرآیندها، عملیات، شایستگی ها و مهارتهای مورد نیاز
  • تدوین شرح شغل، وظایف، مسئولیت ها، اختیارات و شرایط احراز