مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه

راهکار جامع مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه (Strategic Smart Management with  360 Approach) و یا بطور خلاصه SSM Model یک سیستم کاربردی و ترکیبی برای تضمین موفقیت یک سازمان شامل مدیریت کیفیت جامع TQM، سیستم مدیریت اطلاعات MIS و داشبورد جامع مدیریت و ارزیابی عملکرد BI می باشد.

برای اینکه یک سازمان به موفقیت دست یافته و به اهداف و مقاصد خود برسد، تمام عوامل تاثیر گذار در مسیر حرکت از وضعیت فعلی (وضع موجود) به وضعیت مطلوب (اهداف و مقاصد نهایی) باید مورد توجه، ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و هم راستا با اهداف سازمان  چیدمان و بهبود یابند.

 
عوامل تاثیر گذار در موفقیت سازمان شامل عوامل بیرونی و درونی سازمان می باشند. مفهوم نگرش ۳۶۰ درجه به این معناست که:
 • مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه SSM، تمامی عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار بر موفقیت سازمان را مورد توجه، کنترل و ارزیابی قرار داده و این عوامل را هم راستا و هم جهت با موفقیت سازمان، تا سرحد پتانسیل خود ارتقاء می دهد.
 • توجه، کنترل، ارزیابی و ارتقاء این عوامل به صورت به هم پیوسته و متوازن و با رویکرد هم افزایی در سازمان انجام می شود.
 • عوامل تاثیر گذار بر موفقیت سازمان شامل اهداف و استراتژی، رویکرد بازاریابی، فرآیندها، ساختار، منابع انسانی، سخت افزار و نرم افزار، تکنولوژی و داشبورد مدیریت می باشد که همه اینها درSSM ارزیابی، ارتقاء، چیدمان و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

لذا با استقرار راهکار جامع مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه SSM و تعهد مدیران و کارکنان، موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف و مقاصد تضمین می گردد. عناصر سیستم مدیریت هوشمند SSM با رویکرد ۳۶۰ درجه به صورت عمومی به شرح زیر است:

مدیریت هوشمند استراتژیک
با نگرش ۳۶۰ درجه

مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه یک نظام جامع مدیریت یکپارچه مجهز به هوش تجاری است که پس از استقرار، با در اختیار گذاشتن تحلیل های دقیق، لحظه ای و واقعی از وضعیت ۳۶۰ درجه سازمان، از طریق جمع آوری داده های ایجاد شده در تمام دپارتمان ها در هر لحظه، به مدیران ارشد کمک می کند تا از حرکت در مسیر درست در راستای تحقق اهداف استراتژیک، اطمینان حاصل نمایند.
دانلود کاتالوگ
پخش ویدیو

١- برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک مجموعه ای از تحلیل ها، تصمیم ‌ها و فعالیت‌هایی است که منجر به طراحی و اجرای استراتژی‌هایی می‌شود که برای دستیابی به هدف‌های سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراحل اجرایی برنامه ریزی استراتژیک شامل موارد زیر است:

۱-۱-  تعیین و تدوین ارکان جهت ساز
 • ماموریت سازمان
 • چشم انداز سازمان
 • ارزش های سازمان
۲-۱- تعیین اهداف و مقاصد نهایی و بلند مدت
۳-۱- بررسی عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)
۴-۱- بررسی عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها)
۵-۱- تعیین عوامل کلیدی موفقیت (CSF)
۶-۱- تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژی
۷-۱- تعیین اهداف سالانه و سیاست ها
۸-۱- تعیین برنامه اجرایی (Action Plans) اهداف سالیانه
 

۲- برنامه ریزی بازاریابی

برنامه ‌ی بازاریابی استراتژیک، ارائه‌ مسیر مشخص و مدون بازاریابی است که کسب ‌وکار را به درستی به سمت اهداف و مقاصد هدایت می‌کند. با بکارگیری برنامه بازاریابی، کارکنان و مشتریان در مورد نوع و کیفیت خدمات سازمان و چگونگی ارائه‌ آن آگاه می ‌شوند و به سمت یک هدف مشترک حرکت می کنند. مراحل برنامه ریزی بازاریابی به شرح زیر است:

۱-۲- تحلیل وضعیت بازار
 • بخش بندی بازار
 • مشتریان هدف
 • تعیین جایگاه
۲-۲- تعیین اهداف و مقاصد بازاریابی
۳-۲- تعیین استراتژی ها (آمیخته بازاریابی ۷P)
 • محصول (Product)
 • قیمت (Price)
 • مکان (Place)
 • ترویج و تبلیغ (Promotion)
 • افراد (People)
 • فرایندها (Processes)
 • ظواهر فیزیکی (Physical Evidence)
۴-۲- تعیین تاکتیک ها و برنامه های اجرایی بازاریابی

 

۳- مدیریت فرایند ها

در این مرحله فرایندهای مورد نیاز برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان شناسایی و بازطراحی می شود. این فرایندها شامل فرایندهای اصلی، فرایندهای پشتیبانی و فرایندهای مدیریتی می باشند. در این مرحله تمام فرایند های سازمان به منظور تحقق اهداف، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و به منظور ارائه بهترین خروجی، مورد اصلاح و بهینه سازی قرار می گیرند. سپس برای به حداقل رساندن اشتباهات انسانی و به منظور رصد لحظه ای عملکرد، فرایندها با ابزارهای BPMS در صورت امکان مکانیزه می گردند. مراحل مدیریت فرآیندها شامل موارد زیر می باشد:

 • شناسایی و ترسیم فرآیندها
 • تحلیل و ارزیابی فرآیندها
 • بهبود فرایندها و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد
 • مکانیزاسیون و گردش الکترونیکی فرم ها (اختصاصی)

 

۴-ساختار سازمانی

جهت جاری شدن فرایندها در واحدها و دپارتمانهای سازمان با کارایی و اثربخشی بالا نیاز به تدوین ساختار سازمانی و در نهایت چارت سازمانی فرایند محور و مناسب می باشد. همچنین می بایست نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری و تکنولوژیکی سازمان شناسایی گردد. مراحل تدوین ساختار شامل موارد زیر است:

۱-۴- شناخت محیط کسب و کار
 • شناسایی ذینفعان و الزامات آنها
 • تحلیل کلان محیط بیرونی
 • مطالعه ساختار سازمانی رقبا
 • بررسی سیاست های حاکم بر سازمان
۲-۴- شناخت درون سازمان
 • انجام مصاحبه با مدیران ارشد
 • مطالعه الزامات سازمانی
 • مطالعه ارکان جهت ساز
 • مطالعه فرآیندها و فعالیت ها
 • بررسی کارکنان و واحدهای سازمان
 • تنوع و پیچیدگی محصولات و خدمات
۳-۴- تعیین نوع ساختار سازمانی
۴-۴- طراحی چارت سازمانی
۵-۴- تعیین نیازهای سخت افزاری
۶-۴- تعیین نیازهای نرم افزاری
۷-۴- تعیین نیازهای تکنولوژیکی

 

۵- منابع انسانی

نگرش، استعداد، تجربه، مهارت و توانایی منابع انسانی کارآمد زیربنای موفقیت سازمان ها را می سازد. مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند جذب، نگهداری، ارتقاء، ارزیابی و جبران خدمت کارکنان؛ و هدف آن کسب اطمینان از جذب و نگهداری منابع انسانی شایسته در سازمان به منظور افزایش بهره‌وری سازمان است. در سیستم مدیریت SSM اقدامات ذیل در حوزه منابع انسانی انجام می شود:

 • تجزیه و تحلیل مشاغل
 • تدوین شناسنامه های مشاغل، وظایف و شرایط احراز
 • برنامه ریزی تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 • مصاحبه و تحلیل نیم رخ روانی متقاضیان استخدام به منظور جذب بهترین و کارآمدترین افراد

 

۶- شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد

جهت تعیین میزان تحقق اهداف و مقاصد سازمان نیاز به تعیین شاخص ها و معیارهای پایش و اندازه گیری عملکرد سازمان در حوزه های مختلف نظیر مالی، اجرای عملیات، فروش، تدارکات، منابع انسانی و … می باشد. تدوین شاخص های عملکردی به شرح ذیل انجام می شود:

 • تعیین عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمان
 • تعیین شاخص های اثربخشی و کارایی
 • تعیین معیار پذیرش هر شاخص
 • تعیین منابع اطلاعاتی هر شاخص

 

۷-ایجاد و راه اندازی داشبورد مدیریتی ۳۶۰ درجه

طراحی و ایجاد داشبورد مدیریتی سازمان با تعریف سطوح دسترسی مناسب به این جهت که مدیران بتوانند با اتکا به اطلاعات و داده های حقیقی، دقیق و لحظه ای نسبت به مهمترین نقش خود در سازمان یعنی تصمیم گیری صحیح و به موقع جهت کنترل و حفظ سازمان در مسیر استراتژیک خود اقدام نمایند.

تر