گروه مشاوران مدیریت و فناوری غزال، با بهره گیری از متخصصان و مشاوران ارشد، مجموعه جامعی از خدمات مشاوره مدیریت را به مدیران صنایع، سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.