ضرورت داشتن چشم انداز در سازمان

یکی از دلایلی که سازمان های پیشرو و آینده نگر را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد، وجود یک چشم انداز شفاف و مشخص از آینده سازمان می باشد.