مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه

مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه یک نظام جامع مدیریت یکپارچه مجهز به هوش تجاری است که پس از استقرار، با در اختیار گذاشتن تحلیل های دقیق، لحظه ای و واقعی از وضعیت ۳۶۰ درجه سازمان، از طریق جمع آوری داده های ایجاد شده در تمام دپارتمان ها در هر لحظه، به مدیران ارشد کمک می کند تا از حرکت در مسیر درست در راستای تحقق اهداف استراتژیک، اطمینان حاصل نمایند.