سازمان های هوشمند

در دنیای امروز جهت هدایت موفق یک سازمان یا کسب و کار نیاز به وجود هر دو مولفه مدیریت علمی و فناوری در کنار هم است. سازمانهای هوشمند سازمانهایی هستند که برای دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده، عملکرد خود را در بخش های مختلف دائما از طریق شاخص ها و معیارهای تعریف شده مورد سنجش، ارزیابی و بهبود قرار می دهند.