مروری بر داشبوردهای هوشمند شرکت فوجیستو ژاپن

قریب به چندین سال است که موضوع بکارگیری داشبورهای هوشمند مدیریتی در سازمان های پیشرو و کلاس جهانی به عنوان یک ابزار مدیریتی بدون جایگزین مطرح می باشد. با پیشرفت تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، این ابزار مدیریتی هم پیشرفت چشم گیری داشته،  بطوری که در حال حاضر داشبوردهای هوشمند در اغلب شرکت های تراز اول دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.